VapeSquad Wholesale

Privacy Policy

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Zásady ochrany osobných údajov v internetovom obchode a pri práci s osobnými údajmi
Tieto zásady ochrany osobných údajov sumarizujú zásady akými sú spracúvané osobné údaje
prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ dbá pri svojej činnosti na to, aby osobné údaje boli v maximálnej
miere chránené, aby ich spracovanie bolo len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas.

Definície pojmov
Dotknutá osoba – každá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané
E-shop – webová aplikácia s ponukou tovarov a služieb, ktoré je možné objednať
GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov zo dňa 27. apríla 2016
Obchod – prevádzkareň predávajúceho, v ktorom je možné nakúpiť tovar alebo služby
Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo
identifikovateľnej fyzickej osoby
Prevádzkovateľ – osoba, ktorá určia spôsob a vymedzila účel spracúvania osobných údajov.

Informácie o prevádzkovateľovi a jeho kontakty
Osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ a jeho sprostredkovatelia.
Prevádzkovateľom je Martin Group Limited s.r.o. so sídlom Hlavná 22, 943 01 Sturovo, IČO:
54471699, pričom tento prevádzkovateľ určuje prostriedky a účel spracúvania osobných údajov
zákazníkov ako aj zodpovedá za spracúvanie získaných osobných údajov.

Ak máte otázky ohľadom ochrany osobných údajov môžete nás kontaktovať:
e-mailom na office@martingrouplimited.com,
poštou na adrese sídla spoločnosti uvedenú vyššie,
na pobočkách spoločnosti.

Zoznam spracovaných osobných údajov vrátane ich účelov a právneho základu

Názov
spracovateľskej
operácie

Účel spracúvania
osobných údajov

Kategória
osobných
údajov

Právny titul
spracúvania

Doba uloženia
údajov Ďalší príjemcovia

 
Spracovanie
osobných údajov na
základe  objednávky

dodanie tovaru
alebo poskytnutie
služieb

meno,
priezvisko,
titul, dodacia
adresa,
fakturačná
adresa, e-
mail, telefón

zmluvný vzťah –
plnenie zmluvy

do ukončenia
doby počas
ktorej je možné
reklamovať
tovar, t.j. dva
roky

prepravné
spoločnosti
zabezpečujúce
dopravu tovaru

Vystavovanie faktúr
a ich archivácia

zákonom stanovená
evidencia

meno,
priezvisko,
titul, dodacia
adresa,
fakturačná
adresa, e-
mail, telefón

povinnosť
v zmysle platnej
právnej úpravy

10 rokov

kontrola
predovšetkým
zo strany FS
SR, SOI,
Polícia SR
a iných
orgánov

Registrácia
zákazníckeho účtu

evidencia osobných
údajov klienta pre
ďalšie objednávky,
ktoré je takto
rýchlejšie možno
uskutočniť

meno,
priezvisko,
titul, dodacia
adresa,
fakturačná
adresa, e-
mail, telefón

súhlas dotknutej
osoby
s registráciou

5 rokov nie sú

Zasielanie noviniek
e-mailom

zasielanie
obchodných
oznámení e-mailom

e-mail súhlas dotknutej
osoby

5 rokov, resp.
do odvolania nie sú

Zasielanie noviniek
SMS správou

zasielanie
obchodných
oznámení SMS
správou

telefónne číslo súhlas dotknutej
osoby

5 rokov, resp.
do odvolania nie sú

Evidencia
zákazníkov súťaže

kontaktné údaje
zapojených
účastníkov

meno,
priezvisko,
titul, adresa
dodacia, e-
mail, telefón

súhlas dotknutej
osoby 2 roky Facebook Inc.

Evidencia
obchodných
partnerov

informácie
o obchodných
partneroch
spoločnosti

meno,
priezvisko,
ŠPZ
automobilu, e-
mail, telefón

súhlas dotknutej
osoby

5 rokov od
poslednej
obchodnej
transakcie

nie sú

Uchádzač
o zamestnanie

informácie zo
získaných
životopisov
uchádzačov
o zamestnanie

meno,
priezvisko,
titul,
vzdelanie, e-
mail, telefón,
prac.
skúsenosti

súhlas dotknutej
osoby 1 rok nie sú

Mzdová a personálna
agenda

kompletné
informácie
o zamestnancoch
vyžadovaných
zákonom ako
i informácie o plate,
meno,
priezvisko,
titul, bydlisko,
číslo dokl.
totožnosti,
dochádzka,

zákonný dôvod max. 50 rokov v prípade
kontroly
Sociálna
poisťovňa, FR
SR, zdravotné
poisťovne

dovolenke, zdrav.
stave

informácie pre
výpočet mzdy,
informácie
o rod.
príslušníkoch

Evidencia reklamácií

informácie
o uplatnení
reklamácie a jej
vybavení

titul, meno,
priezvisko,
adresa, IBAN,
telefón, e-mail

zákonná
povinnosť
prevádzkovateľa

3 roky v prípade
kontroly SOI

Evidencia odstúpení
od zmluvy

informácie
o uplatnení
odstúpenia od
zmluvy a jej
vybavení

titul, meno,
priezvisko,
adresa, IBAN,
telefón, e-mail

oprávnený záujem
prevádzkovateľa 3 roky v prípade
kontroly SOI

Vybavovanie otázok
zákazníkov

poskytovanie
informácií klientom

titul, meno,
priezvisko, e-
mail, telefón

plnenie
predzmluvných
vzťahov

1 mesiac nie je

Hodnotenie
„Overené
zákazníkmi“

hodnotenie kvality
poskytovaných
tovarov a služieb e-
shopov

číslo
objednávky, e-
mailová
adresa
oprávnený záujem
prevádzkovateľa jedno rázovo

Heureka
Shopping,
s.r.o.

Odovzdávanie
údajov
o prezeraných
stránkach

zvyšovanie kvality
internetového
obchodu

IP adresa
návštevníka e-
shopu
oprávnený záujem
prevádzkovateľa

po podania
námietky max. 3
roky

Google

Odovzdávanie
informácií k platbe

zaslanie údajov
k vykonania
platobnej transakcie

e-mail, číslo
objednávky,
hodnota
objednávky

pre účely plnenia
zmluvy

jednorazové
poskytnutie

Tatra Banka,
a.s

Získavanie údajov
z vyplnených
dotazníkov

zbieranie údajov
(odpovedí)
návštevníkom za
účelom skvalitnenia
poskytovaných
služieb

definované sú
v jednotlivých
formulároch

súhlas dotknutej
osoby

do odvolanie
súhlasu max.
však 2 roky

poskytovateľ
napr. Google
(pre Google
Docs)

Informácie
o prezeraných
stránkach a správaní
sa zákazníkov na
nich

Služba zvyšuje
kvalitu e-shopu

IP adresa
a simulácia
prechádzania
stránka
oprávnený záujem
prevádzkovateľa

do podania
námietky max.
však 2 roky

Smartlook

Kamerový záznam
prevádzky

Ochrana majetku
prevádzkovateľa

Fyzická
podoba,
správanie,
chôdza,
oprávnený záujem
prevádzkovateľa 14 dní nie je

Vernostný program Poskytovanie zliav
stálym nakupujúcim
meno,
priezvisko,
titul, trvalé
bydlisko, e-
mail, telefón

súhlas dotknutej
osoby

5 rokov od
posledného
nákupu

nie je

Všetky osobné údaje, ktoré získavame žiadame výhradne od Vás, nie od iných zdrojov.

Aká máte práva v oblasti ochrany osobných údajov?

Vaše právo
 

Upresnenie práva
 

na informácie
 

máte právo na informácie, kto, ako, načo, ako dlho a podobne
spracúva Vaše osobné údaje (sú to informácie zverejnené v tomto
dokumente)
 

na prístup k údajom
 

môžete požadovať informácie kto pristupuje k Vašim osobným
údajom. Výpis z tohto práva je formáte, ktorý sme si ustanovili. Túto
požiadavku môžete adresovať písomne alebo e-mailom.
 

na opravu
 

v prípade ak sú osobné údaje neaktuálne, môžete požadovať o ich
opravu, aby boli správne a mohlo sa s údajmi i naďalej pracovať
 

na vymazanie
 

ak nechcete aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
môžete ho požiadať o ich vymazanie, pričom prevádzkovateľ ich
vymaže. To neplatí v prípade ak tieto údaje musí spracúvať alebo
archivovať podľa zákona
 
obmedzenie spracovania
 

týka sa iba v prípade ak údaje sú spracúvané na základe oprávneného
záujmu prevádzkovateľa. V prípade podania námietky počas doby jej
posudzovania je možné toto právo uplatniť a spočíva v skutočnosti, že
v danom období osobné údaje nebudú spracúvané.
 
odvolanie súhlasu so
spracovaním
 

sa uplatňuje v prípade jeho udelenia ak už dotknutá osoba nemá
záujem aby takéto údaje podľa daného súhlasu boli ďalej spracúvané,
môže súhlas odvolať a prevádzkovateľ osobné údaje už nebude
spracúvať
 
na prenos osobných údajov
 

pričom údaje na prenos môžete požadovať iba v prípade spracúvania
osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby alebo za účelom
plnenia zmluvných či predzmluvných vzťahov
 
právo podať podnet na dozorný
orgán
 

v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané
v rozpore so Zákonom alebo Nariadením, máte právo podať podnet na
príslušný dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov
so sídlom v Bratislave, pričom kontakt nájdete
na https://dataprotection.gov.sk/

 
 
Ako je možné si uplatniť svoje práva?
 
Svoje právo si môžete uplatniť nasledovne:
 
e-mailom,
osobne,
poštou.
Prevádzkovateľ má právo požadovať od dotknutej osoby primeranú úhradu nákladov alebo žiadosti
nevyhovieť ak tieto budú uznané ako zjavne neopodstatnené, neprimerané alebo z dôvodu, že sa
jedná o opakujúce sa žiadosti.

Ako zabezpečujeme ochranu a ako uchovávame údaje?
 Osobné údaje sú pred prístupom neoprávnených osôb, zničeniu, poškodeniu alebo strate
zabezpečené v offline ako aj online režime, pričom používame náročné elektronické, organizačné
a fyzické bezpečnostné opatrenia.
Používate profilovanie?
Profilovanie nie je používané.
Aké máte zásady používania malých textových súborov tzv. cookies?
Cookies sa vytvárajú pri prezeraní stránok a ukladajú sa vo Vašom počítači. Na základe nich Vás
dokážeme rozlíšiť od iných používateľov a tak Vám dokážeme priniesť intuitívnejšie vyhľadávanie
a obsah stránky.
Súbory cookies, ktoré získavame sú rozdelené z časového hľadiska na nasledovné:
dočasné, tieto obsahujú iba informácie o aktuálnej relácii prehliadača a sú vymazané automaticky po
vypnutí prehliadača
trvalé, obsahujú informácie o preferovaných nastaveniach (napr. jazyka) alebo si uložia Vaše meno
a heslo na stránku ak s tým budete súhlasiť a podobne, pričom tieto súbory sa automaticky
nevymažú, ale musíte ich vymazať manuálne.
Zároveň aj podľa účelu sa cookies delia na nasledovné:
 
technické resp. funkčné cookies – (patria medzi dočasné) a obsahujú nevyhnutné informácie
o stránke, jej zabezpečení a pod.
perferenčné – sú podstatné pre riadne fungovanie stránky, pričom obsahujú informácie o zvolenom
jazyku alebo majú uložené (ak ste s ním súhlasili) Vaše prihlasovacie údaje
analytické / výkonnostné – identifikujú návštevníkov a získavajú o nich štatistické a analytické
cookies. Vďaka týmto dokážeme zrátať počet návštevníkov alebo zásobiť sa určitým, najviac
vyhľadávaným tovarom alebo znížiť jeho cenu
reklamné – udržiavajú prehľad o vašich návštevách stránok, prezeraných stránkach alebo
produktoch, za účelom poskytovania presnejšie cielenej reklamy, pričom tieto údaje poskytujete
dobrovoľne avšak tieto súbory sú trvalými súbormi, t.j. nemažú sa automaticky, ale ich vymazanie
musíte uskutočniť vy
Nastavanie súborov cookies je možné vykonať v nastavaniach konkrétneho internetového
prehliadača, ktorý používate ako aj na našej internetovej stránke.

 

Doba uchovávania cookies subjektov:
Podskupina súborov cookies
 

6ivostnosť
 

Poznámka
 

Web stránka
 

Relácia
 

funkčné
 

Google Analytics
 

1460 dní
 

Analytický nástroj
 

App.livechatoo.com
 

730 dní
 

Chatovacia aplikácia
 

Facebook Inc.
 

90 dní
  marketingové

Kto vo všeobecnosti má prístup k mojim osobným údajom?
 
K osobným údajom majú prístup zamestnanci, prevádzkovatelia, ale aj jeho zmluvní
sprostredkovatelia alebo príjemcovia, ktorým môže byť napr. dopravca. Naši zamestnanci sú internou
smernicou poučení a sú povinní dodržiavať striktné pravidlá ochrany Vašich osobných údajov. To isté
platí aj o sprostredkovateľoch, s ktorými máme uzatvorenú príslušnú zmluvu.
 
Ktoré právne predpisy sa týkajú ochrany osobných údajov?
 
Ide o:
 
Chartu základných práv Európskej únie
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb
pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46
/ ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)
Ústava Slovenskej republiky
Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
 
       
 

 

Kto Vám zabezpečuje služby?
 
Správu systému (vrátane správy web stránky) Martin Group Limited s.r.o. so sídlom Hlavná 22, 943
01 Sturovó, krajina v ktorej sú uložené dáta: Maďarsko
 
Správu zákazníckych účtov (registrácia užívateľov, generovanie hesiel a pod) Martin Group Limited
s.r.o. so sídlom Hlavná 22, 943 01 Sturovó, krajina v ktorej sú uložené dáta: Maďarsko
 
Vedenie reklamácií, vedenie odstúpení od zmlúv, vystavovanie faktúr, expedícia tovaru Martin Group
Limited s.r.o. so sídlom Hlavná 22, 943 01 Sturovó, krajina v ktorej sú uložené dáta: Maďarsko
 
Zasielanie noviniek e-mailov (e-mailový newsletter)
 
Martin Group Limited s.r.o. so sídlom Hlavná 22, 943 01 Sturovó, krajina v ktorej sú uložené dáta:
Maďarsko
!!Hírlevél küldő szolgáltató neve, címe, országa!! (bez prístupu k osobným údajom bez dodatočnej
autorizácie správcu účtu) v ktorej sú uložené dáta: ??
 
Dátové úložiská (hostingové služby)
 
!!Webtárhely szolgáltató neve, címe, országa!! krajina v ktorej sú uložené dáta: Maďarsko??
Google Ireland Limited, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, krajina v ktorej sú uložené dáta: USA
(bez prístupu k osobným údajom bez dodatočnej autorizácie správcu účtu)
Spracovanie účtovnej a mzdovej agendy (zákonom stanovená povinnosť prevádzkovateľa)
MUFIS s.r.o.  
943 01 Štúrovo – Hlavná 30, krajina v ktorej sú uložené dáta: SR
 
Môžem nakúpiť ak mám menej ako 16 rokov?
 
Nie. Tento e-shop je určený iba pre užívateľov starších ako 18 rokov, avšak ak ti rodič dovolil používať
našu stránku vrátanie vykonania nákupu na ňom v tomto prípade môžeš nakúpiť.

en_US
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare