VapeSquad Wholesale

Terms and conditions

OBCHODNÉ PODMIENKY

Pred objednávkou sa prosím informujte o pravidlách krajiny, kde je objednávka vykonaná ohľadom produktu a až
potom zadajte objednávku. V niektorých krajinách je prísne zakázané kupovať (aj objednávať online), používať,
vlastniť alebo distribuovať produkty distribuované prostredníctvom vapesquadwholesale.com
Používaním našej webovej stránky ste si toho vedomí a preberáte zodpovednosť za možné následky!

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (www.vapesquadwholesale.com)

Článok I.

Vymedzenie pojmov

Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je
Martin Group Limited s.r.o.
Hlavná 22, 943 01 Sturovo.
DIČ: SK2121689748
IČO: 54 471 699

Predávajúcim je Martin Group Limited s.r.o. so sídlom Hlavná 22, 943 01 Sturovo.

Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.vapesquadwholesale.com je
Packeta Slovakia s.r.o.
Kopčianska 3338/82A
851 01 Bratislava

GLS Slovakia s.r.o.
Budča 1039
962 33 Budča

Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril záväznú objednávku.
Pre účely zákona, najmä zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri
uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,
zamestnania alebo povolania.

E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje
objednávanie tovarov a služieb na diaľku prostredníctvom elektronického zariadenia.

Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu, ktoré je možné
objednať (majú uvedenú cenu a táto nie nulová).

Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej
komunikácie ako aj telefonickej komunikácie, pokiaľ je nesporné, že predávajúci komunikuje s
kupujúcim alebo ním oprávnenou osobou.

Na vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý vznikol inak ako prostredníctvom elektronických
zariadení na diaľku a nejedná sa o vzťah medzi poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti a
príjemcom služieb informačnej spoločnosti sa tieto všeobecné obchodné podmienky uplatnia iba v
nevyhnutnom rozsahu, ktorý zodpovedá právnym predpisom a logickému usporiadaniu veci, pokiaľ
medzi nimi nebolo dohodnuté inak.

Žiadosť o rezerváciu predstavuje právne nezáväzné a časovo obmedzené vyhradenie si určitého
dostupného tovaru (t.j. ktorý je „skladom“) z aktuálnej ponuky predávajúceho zverejnenej na
stránkach jeho e-shopu, s možnosťou prevzatia a platby výlučne osobne na výdajnom mieste, pri
ktorom nedochádza k objednávke a kupujúci sa tým ani inak nezaväzuje kúpiť si alebo prevziať
rezervovaný tovar a to v prípade ak ako spôsob dopravy zvolí „osobne na predajni – rezervácia
tovaru“. Žiadosť o rezerváciu možno vykonať i opakovane. Predávajúci bezodplatne a po obmedzenú
dobu takto rezervovaný tovar pre kupujúceho na predajnom mieste podrží bez toho, aby žiadosť o
rezerváciu akceptoval (nedochádza tak k dojednávaniu, ani k uzatvoreniu obchodu), čím kupujúcemu
poskytuje možnosť zvážiť kúpu rezervovaného tovaru. Kupujúci je oprávnený žiadosť o rezerváciu
kedykoľvek zrušiť. Predávajúci je oprávnený žiadosť o rezerváciu zrušiť, ak nie je schopný zabezpečiť
alebo podržať na predajnom mieste kupujúcim rezervovaný tovar. K zániku rezervácie dochádza
automaticky, márnym uplynutím doby rezervácie. Celý obchod (vrátanie vykonania právne záväzného
návrhu na kúpu rezervovaného tovaru kupujúcim, jeho akceptácia predávajúcim, zaplatenie a

prevzatie rezervovaného tovaru) sa uskutočňuje výlučne osobne, na predajnom mieste (v tzv.
„kamennej predajni“).

Článok II.

Cena

Všetky uvádzané ceny pri tovare a službách sú konečné vrátane 20 % DPH.

Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

Ceny ponúkaného sortimentu v e-shope môžu byť odlišné od cien sortimentu na predajnom mieste
predávajúceho.

Článok III.

Objednávka

1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb
kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru a jeho odoslania
predávajúcemu. Pre správne a riadne vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v
objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb. Objednávka sa jej
odoslaním stáva pre kupujúceho záväznou, teda je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy s
predávajúcim.
3. Kupujúcemu je po odoslaní objednávky v e-shope automaticky generovaný a odoslaný informačný
e-mail o tom, že predávajúcemu bola e-shopom doručená objednávka kupujúceho na spracovanie.
Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 5. tohto článku.
4. V prípade ak je kupujúci vyzvaný k úhrade zálohy resp. zálohovej platby alebo si zvolí platbu
prevodom na účet, teda akýkoľvek iný spôsob platby, pri ktorom poukazuje peňažné prostriedky pred
dodaním tovaru alebo poskytnutím služby, je povinný túto platbu uskutočniť v lehote stanovenej
dodávateľom. V prípade ak v uvedenej dobe splatnosti nebude pripísaná úhrada na účet dodávateľa,

predávajúci môže takúto objednávku stornovať pre nesplnenie povinností kupujúceho uhradiť zálohu
alebo neuhradenie platby vopred.
5. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť alebo
dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny
predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je elektronická správa
predávajúceho odoslaná na e-mailovú adresu kupujúceho alebo krátka textová správa odoslaná na
mobilné telefónne číslo kupujúceho, ktoré kupujúci uviedol v jeho objednávke s informáciou v akom
rozsahu je akceptácia objednávky kupujúceho nesporná. Elektronická správa predávajúceho, ktorou
sa objednávku kupujúceho nepotvrdzuje, zamieta alebo odmieta, resp. inak zreteľne neakceptuje je
odmietnutie objednávky kupujúceho.
6. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky
pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u
výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je
možné realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže predávajúci objednávku stornovať o
čom kupujúceho informuje. Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v
objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad
nesprávny e-mail, telefonický kontakt alebo nesprávna resp. neexistujúca adresa. Ak kupujúci zaplatil
preddavok, tento je mu povinný predávajúci vrátiť do 14 dní v prípade zrušenia a alebo stornovania
objednávky.
7. V prípade ak kupujúci vykoná rezerváciu tovaru v takom prípade nevzniká záväzná objednávka a
ani návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Predávajúci oznámi kupujúcemu možnosť prevzatia si
rezervovaného tovaru, pričom táto rezervácia je platná 3 pracovné dni a táto začína plynúť od tohto
oznámenia prostredníctvom e-mailu alebo SMS správy, a ak nebude v uvedenej lehote prevzatá,
rezervácia zaniká. Kupujúci má možnosť modifikovať akékoľvek položky rezervácie alebo ich
odmietnuť a to aj z časti. V tomto prípade prechádza vlastnícke právo na kupujúceho momentom
zaplatenia za tovar a zmluva vzniká až samotným nákupom v predajni predávajúceho.

Článok IV.

Platobné podmienky

1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
1/1. platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)
1/2. platba v hotovosti pri osobnom prevzatí na predajni – rezervácia tovaru
1/3. platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaní po prijatí peňažných
prostriedkov na náš účet
1/4. platba na základe faktúry so splatnosťou uvedenou vo faktúre

1/5. platbu na Card Pay
2. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných
podmienok.
3. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:
3/1. zľavu za opakovaný nákup,
3/2. zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu,
4. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

Článok V.

Dodacie podmienky

1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa
nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o
tom kupujúceho s možnosťou čiastočných dodávok.
4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k
tovaru alebo službe od výrobcu.
5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
6/1. Packeta Slovakia s.r.o.
6/2. GLS Slovakia s.r.o.

Článok VI.

Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

1. Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom platobných
brán si za dopravné na územie SR účtujeme:
1/1. Poštovné je 4 Euro.
1/2. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom)
postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
1/3. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky
doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne
dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

Článok VII.

Prevod vlastníckeho práva

1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom prevzatia veci od
predávajúceho alebo dopravcu.

Článok VIII.

Storno kúpnej zmluvy

1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy
bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek
spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

Článok IX.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako
„Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych
dni odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci splnil informačné povinnosti podľa tohto zákona, pre
ostatné prípady sa uplatňuje ods. 2 alebo 3 Zákona. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru,
spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne
doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho počas jeho
prevádzkových hodín alebo toto odstúpenie podať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň
lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch, prípadne takéto uplatnenie práva je možné uplatniť
aj v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od
zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou
dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola
doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona).
Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali
doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár:
Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ –
hviezdičkou.
3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, zásielka nebude prevzatá.
4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v
zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na
objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze
skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak
predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6
písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. Poznámka k bodu 6. – medzi tieto sa zaraďuje napríklad tovar
zhotovený na základe požiadaviek spotrebiteľa, tovar ktorý nie je možné z hygienických dôvodov

vrátiť ak bol zabalený a tento obal bol porušený, predaj záznamov ak bol ich ochranný obal porušený
a podobne, pričom aktuálne znenie je dostupné v platnom zákone uvedenom v tomto bode.
7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad
rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Článok X.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
2. Kupujúci je povinný:
2/1. prevziať objednaný tovar, tým nie je dotknuté právo na odstúpenie od zmluvy,
2/2. zaplatiť za tovar alebo službu dohodnutú odplatu predávajúcemu,
2/3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
3. Predávajúci je povinný:
3/1. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
3/2. zabezpečiť aby ponúkaný tovar spĺňal právne predpisy platné v SR,
3/3. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad
faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

Článok XI.

Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v
znení neskorších predpisov.

2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe okrem zvolenej prepravnej
spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade
kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona
č. 18/2018 Z.z.
3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným
osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci
prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
4/1. právo na informácie, ktoré je plnené týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
4/2právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva
vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto
požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
4/3. právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú
neaktuálne,
4/4. právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby
prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
4/5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa
domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
4/6. právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,
4/7. právo na prenosnosť osobných údajov,
4/8. právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom.
5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa,
adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa. ……,ktoré sú spracúvané
za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10
rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov
za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj
účtovania v účtovníctve.
6. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých
stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú
ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie
zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší obsah. Preto tieto
súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr.
Youtube, Google a podobne.
7. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach
internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom
internetovom prehliadači.

8. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu,
súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.
9. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú
poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.
10. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných
údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka
v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany
Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.
11. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely SMS marketingu súhlasil
so zasielaním SMS správ na kontaktné telefónne číslo.
12. Osobné údaje pre SMS marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo sú
poskytnuté na dobu piatich rokov.
13. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných
údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka
v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany
Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

Článok XII.

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v
prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od
dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu
tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú
v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.
2. Pri určovaní výšky náhrady škody predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s
tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a
administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej
objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.

3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z
časti.

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a
reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny
všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu
prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania
objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné
podmienky.
3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné
podmienky.
4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k
nahliadnutiu kupujúcim, ako aj sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
5. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo
ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o
žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie
do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o
alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať
návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie
spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk)
alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia
sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky
(https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-
1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), pričom spotrebiteľ má
právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa
obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť
platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho
subjektu alternatívneho riešenia sporov.
6. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných
súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb,
Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 18/2018 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako
aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
7. V prípade uzatvorenia inej zmluvy s kupujúcim s inými podmienkami, majú podmienky uvedené v
zmluve prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
8. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a
účinnosť 15. oct. 2022.

en_US
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare